یکشنبه 26 فروردین 1403  

کارگاه های سال 1400

کارگاه های سال 1400.

ردیف عنوان مدرس زمان برگزاری لینک ثبت نام دریافت گواهی تماشای آفلاین
1 مقاله نویسی آقای دکتر طاهری 1400/01/21  یوسرن یوسرن لینک 
2 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 1 آقای دکتر صادقی  1400/03/01 لینک لینک ++++
3 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 2 آقای دکتر میلاجردی 1400/03/03 لینک لینک ++++
4 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 3   آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/05 لینک لینک لینک
5 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 4   آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/08 لینک لینک لینک
6 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 5   آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/10 لینک لینک لینک
7 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 6  آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/13 لینک لینک لینک
8 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 7  آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/17 لینک لینک لینک
9 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 8  آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/19 لینک لینک لینک
10 انتخاب مجله و علم سنجی آن   آقای دکتر مسعود فروتن 1400/03/24  یوسرن یوسرن لینک
11 کارگاه SPSS مقدماتی خانم مهندس مقصودی 1400/04/07 لینک  یوسرن لینک
12 کارگاه SPSS پیشرفته خانم مهندس مقصودی 1400/04/08 لینک  یوسرن لینک
13  پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی دکتر حسن قاسمی 1400/05/19 لینک لینک لینک 
14 روش تحقیق میان رشته ای قرآن و سلامت دکترقاسم درزی 1400/05/25 لینک  دانشجویی  لینک
15  پروپوزال نویسی  خانم منا ابراهیم زاده 1400/07/17 لینک لینک
16 جستجو در بانک ها و منابع اطلاعات پزشکی خانم سمیه پروین 1400/08/19 لینک لینک لینک
17  پروپوزال نویسی 1 آقای دکتر پهلوان زاده 1400/08/19 لینک لینک لینک
18  پروپوزال نویسی 2 آقای دکتر پهلوان زاده  1400/08/19 لینک لینک لینک
19  مقاله نویسی 1 آقای دکتر فرشید قنبری 1400/08/20 لینک لینک لینک 
20  مقاله نویسی 2 آقای دکتر فرشید قنبری 1400/08/20 لینک لینک لینک
21  متاآنالیز 1 آقای دکتر ناصر کامیاری 1400/08/20 لینک لینک لینک
22  متاآنالیز 2 آقای دکتر ناصر کامیاری 1400/08/21 لینک لینک لینک
23 کارگاه SPSS خانم مهندس فاطمه مقصودی 1400/08/21 لینک لینک لینک
24 کارگاه End Note خانم دکتر محبوبه ممتازان 1400/08/21 لینک لینک لینک
25  ایجاد پروفایل Research Gate خانم دکتر آذرگون 1400/08/30 لینک لینک لینک
26 کارگاه روش تحقیق 1 خانم دکتر جلالی نیا  1400/09/16 لینک لینک لینک
27 کارگاه روش تحقیق2 خانم دکتر جلالی نیا  1400/09/18 لینک لینک لینک
28 کارگاه روش تحقیق 3 خانم دکتر جلالی نیا  1400/09/21 لینک لینک لینک
29 کارگاه روش تحقیق 4 خانم دکتر جلالی نیا  1400/09/23 لینک لینک لینک
30 کارگاه انواع مطالعات پژهشی  سرکار خانم شهلا اسدی  1400/10/12 لینک لینک
31 کارگاه اصول اخلاقی انتشار آثار علمی و پژوهشی  آقای دکتر رضا عمانی سامانی  1400/11/20 لینک