یکشنبه 26 فروردین 1403  

pubmed

راهنمای استفاده از پایگاه Pubmed.


 
آدرس www.ncbi.nlm.nih.gov را در مرورگر خود وارد نمایید. یا کلیدواژه PubMed را در موتور جستجوی گوگل وارد نمایید و از نتیج جستجو اولین مورد را انتخاب نمایید. صفحه زیر نمایش داده می شود.

 
 
 در بخش نمایش داده شده pubmed را انتخاب نمایید و در صفحه زیر کلید واژه خود را جستجو کنید.

 
با استفاده از بخش های مختلف صفحه می توانید جستجوی دقیق تری داشته باشید.