پنجشنبه 4 مرداد 1403  

سال 1398-1397

کارگاه های 1397 و 1398.

نام دوره تاریخ برگزاری نام مدرس گروه هدف محتوا لیست شرکت کنندگان
کارگاه Clinical Key 1398/11/23 خانم ممتازان دانشجو لینک لینک
کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی 1398/11/20
1398/11/21
دکتر زرین آبادی-خانم ممتازان-خانم پروین مدیران،  اعضای هیأت علمی بالینی و کتابداران لینک لینک
کارگاه EndNote 1398/9/13 خانم ممتازان دانشجو لینک
کارگاه استراتژی های جستجو 1398/8/19 خانم ممتازان دانشجو لینک
کارگاه EndNote 1398/7/16 خانم ممتازان دانشجو لینک
کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی 1398/6/25 خانم ممتازان
خانم پروین
مدیران، پرسنل و اعضای هیأت علمی لینک لینک
شاخص های علم سنجی 1398/4/4 خانم ممتازان
خانم پروین
کارشناسان  و اعضای هیأت علمی لینک لینک
ژورنال یابی 1398/4/3 آقای دکتر قنبری
خانم ممتازان
خانم پروین
کارشناسان  و اعضای هیأت علمی  لینک لینک
آشنایی با EndNote 1398/2/24 خانم ممتازان دانشجو لینک
جستجوی تخصصی منابع علمی 1397/8/12 خانم ممتازان دانشجو لینک -
آشنایی با Clinical Key 1397/11/16 خانم ممتازان دانشجو لینک -
آشنایی با EndNote 1397/9/11 خانم ممتازان دانشجو لینک -
جستجوی پایگاه های اطلاعاتی 1397/2/9 خانم ممتازان دانشجو لینک -
آشنایی با نوپا 1397/6/24 خانم ممتازان پرسنل لینک -