یکشنبه 26 فروردین 1403  

تماس با ما

تماس با مسئول کتابخانه دیجیتال.نشانی : آبادان- روبروی ترمینال فرودگاه بین المللی آیت الله جمی 
معاونت آموزشی و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آبادان
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

شماره تماس: 64-06153265361 داخلی 1031
فکس : 06153361030