یکشنبه 26 فروردین 1403  

سال 1402

کارگاه های برگزار شده در سال 1402.

 
ردیف عنوان مدرس زمان برگزاری منابع درسی لینک خبر
1
گام به گام تا پژوهشگر شدن
(جلسه اول)
دکتر زرین زرین ابادی دکتری (تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی 1402/1/23
PDF


لینک
2 گام به گام تا پژوهشگر شدن
(جلسه دوم)
دکتر زرین زرین ابادی دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی 1402/1/30
PDF

لینک
3 گام به گام تا پژوهشگر شدن
(جلسه سوم)
دکتر زرین زرین ابادی دکتری (تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی 1402/2/6
PDF

لینک
4 گام به گام تا پژوهشگر شدن
(جلسه چهارم)
دکتر زرین زرین ابادی
دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی
1402/2/20
PDF

لینک
5
کار با نرم افزار اندنت
(گروه اول )
دکتر زرین زرین آبادی 
دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی


1402/3/21

PDF

لینک
6
کاربا نرم افزار اندنت
 (گروه دوم)
دکتر زرین زرین آبادی
دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی


1402/3/21

PDF

لینک
7 آموزش مبتنی بر شواهد دکتر زرین زرین آبادیدکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی
1402/4/13

-

لینک
8 آشنایی با پایگاه (Pubmed)
 (گروه اول) 
دکتر محبوبه ممتازان دکتری تخصصی  علم اطلاعات و دانش شناسی 1402/4/28
-

لینک
9 آشنایی با پایگاه (Pubmed)
 (گروه دوم)
دکتر محبوبه 
ممتازان دکتری تخصصی  علم اطلاعات و دانش شناسی
1402/4/28
-

لینک
10 پروپوزال نویسی
(جلسه
  اول )
دکتر زرین زرین آبادی
دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی
1402/5/2
-

لینک
11 پروپوزال نویسی
 (جلسه دوم)
دکتر زرین زرین آبادی دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی 1402/5/3
-

لینک
12 هوش معنوی دکتر زرین زرین آبادی دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی 1402/5/9
-

لینک