اطلاعیه ها
بازدید از بیمارستان معرفی زاده شادگان با تیم بازرسی دانشکده مورخ96/08/23 در این  بازدید  در خصوص شکایات  بعضی  از پزشکان عمومی مبنی بر عدم پرداخت حق الزحمه به ایشان با مسئول فنی اورژانس ، ریاست بیمارستان و مدیر شبکه گقتگو انجام شد