اخبار
1398/10/12 پنجشنبه
برگزاری جلسه کمیته منطقه‌ای مدیران آموزش
دانشکده علوم پزشکی آبادان مدیر آموزش جلسه کمیته منطقه‌ای مدیران آموزش حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، جلسه کمیته منطقه‌ای مدیران آموزش دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی جهت بررسی مشکلات دانشجویان، با حضور دکتر ساسان قربانی؛ مدیر آموزش این دانشکده، روز چهارشنبه 11 دی‌ماه در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز برگزار شد.
این نشست به بررسی و رفع برخی مشکلات دانشجویان که از عهده شورای آموزشی وکمیسیون موارد خاص دانشگاه‌ها ودانشکده‌های مستقل خارج است می‌پردازد و به صورت دوره ای  سالی دوبار تشکیل میشود.
گفتنی است در این نشست ۵ مورد از پرونده‌های دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری واقع شد.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir