اخبار
1398/10/18 چهارشنبه
برگزاری کمیته بحران در بیمارستان

با توجه به لزوم کسب آمادگی بیمارستان برای مواجهه با شرایط بحرانی؛ در مورخه 1398/10/18جلسه ای با حضور ریاست بیمارستان و پرسنل مرتبط با برنامه بحران تشکیل گردید. طی این جلسه پیرامون مسائل مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و هر یک اعضا به بیان دیدگاه های خود پرداختند. در نهایت جلسه مذکور با تصویب مصوباتی راس ساعت 10 به پایان رسید. 

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir