اخبار

.

ششمین جلسه مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی در تاریخ97/12/1در دفترمعاون محترم درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با حضور قائم مقام محترم درمان ، رئیس  وکارشناس اداره امور آزمایشگاهها ، روسای محترم بیمارستانها ، مسئولین فنی محترم آزمایشگاهها  و مسئولین محترم آزمایشگاهها برگزار گردید.

دراین جلسه ، جناب آقای دکتر ناصری پور ضمن خوشاگویی  به حضار محترم مقدماتی در خصوص برگزاری جلسه وهدف از آن (کاهش هزینه ها وارائه خدمات مطلوب وبهینه )ایراد نمودند وبه مسئولین فنی محترمی که اخیرا در بیمارستانها شروع به کار نموده اند تاکید نمودند اهتمام بیشتری در زمینه تشکیل جلسات  وکمیته های بهره برداری بیمارستانها وارسال به موقع گزارشات به دانشکده داشته باشند.

پس از آن جناب آقای دکتر عظیمی فوکال پوینت دانشکده ، توضیحاتی راجع به چگونگی انجام کمیته ها وتعیین استرتژی وشاخص های لازم وجمع آوری اطلاعات دادند .


بیشتر