اطلاعیه ها

.


اطلاعیه:

احتراما پیرو نامه معاون محترم توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی آبادان در خصوص ارسال مقالات پرسنل رسمی ، پیمانی ، قراردادی تبصره 5  ماده 31 (تبصره 3 قدیم) ،  با در نظر گرفتن  دستورالعمل جدید پیوست ، مقالات تهیه و حداکثر تا تاریخ 21/10/98  به گروه توسعه سازمان و تحول اداری این معاونت ارسال نمایند .بیشتر