کارگاه آموزش

.

در این کلاس دستورالعمل های و مصوبات پرداخت مبتنی بر عملکرد  به مسئولین ارشد و مسئولین بخشهای  درمانی آموزش داده شد

بیشتر