.

در این اجلاس بررسی مدیریت هزینه ها، ارتباط با سازمانهای بیمه گرو بسته های  طرح تحول مورد نقد و بررسی قرار گرفت

نسخه قابل چاپ