.

این جلسه با حضور مدیر شبکه ، رئیس بیمارستان، مترون، مدیر مالی و مسئولین بخشهای درمانی و پاراکلینیک با سرفصلهای  تعیین سهم بخش، درآمد بخش، سهم مدیریت.و ........ برگزار گردید

نسخه قابل چاپ