پیشنهاد های مدیریت حراست در جهت کاهش بروز عوامل سازمانی ترویج فساد در سیستم :
1-     شفاف سازی قوانین .
2-     استقرار نظامهای سنجش عملکرد کارکنان .
3-     شایسته سالاری در عزل و نصب ها .
4-     مشارکت دادن کارکنان در اداره امور .
5-     ملزم ساختن واحدها به پاسخگویی .
برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی فساد اداری :
·         ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی .
·         رواج مادی گرایی .
·         قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای .
·         سطح پایین اخلاقیات در جامعه .
·         فقدان فرهنگ پاسخ گویی .
·         نقص مجموعه نظارت های حسابرسی و اطلاعات نامربوط .
راهکارهای پیشنهادی مدیریت حراست برای پیشگیری از عوامل فساد فرهنگی ، اجتماعی :
·         ترویج فرهنگ اسلامی .
·         ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری .
·         آگاه ساختن مردم به قوانین و مقررات و حقوق شهروندی .
·         افزایش سطح اطلاع رسانی به مردم و ارتقای پاسخ گویی دستگاههای اجرایی .
ه) حفظ سلامت مدیریت به معنای یک جایگاه حاکمیتی در خدمت سیستم
یکی از مصادیق به خطر افتادن سلامت یک مدیریت ، مدیر ضعیف در یک سیستم می باشد که اینگونه مدیران خود موجب بروز فساد اداری می شوند . این مدیران به دلیل عدم اشراف بر مسائل سازمان و همچنین عدم توانایی در هدایت و کنترل ، خودبه خود مشکل ساز خواهند بود .
برخی از ویژگی های مدیران ضعیف عبارت است از :
کم تجربه بودن
قدرت اندیشی و اقتدار طلبی : در برابر مدیران بالاتر از خود مطیع و در برابر پرسنل پایین تر انعطاف ناپذیر هستند .
چند پیشگی : گرفتن پست ها و مسئولیت های مختلف بدون توانایی انجام وظایف محوله ( صرفاً جهت دریافت حقوق کلان و یا اهداف سیاسی ) .
فقدان اقتدار ، مشروعیت و مقبولیت نزد پرسنل و ارباب رجوع .
عدم انطباق تحصیلات و شغل : مدیرانی که رشته تخصصی آنها هیچ سنخیتی با شغل و یا مسئولیت های محوله آنها ندارد.
فقدان اختیارات و قدرت کافی : عدم واگذاری اختیارات کافی از سوی سطوح بالاترسازمان به مدیران میانی ویا عملیاتی .
فردگرائی و خود محوری : عدم مشارکت سایر پرسنل در تصمیم گیری های سازمانی .
رابطه گرائی : واگذاری مسئولیت های مهم به دوستان و آشنایان و یا افراد سفارشی بدون توجه به توانایی و کارآیی آنها.
وامدار بودن به دیگران.
تعداد بازديد اين صفحه: 4252
تعداد بازديد کنندگان سايت: 25076825 تعداد بازديد زيرپورتال: 63126 اين زيرپورتال امروز: 54 سایت در امروز: 16388 اين صفحه امروز: 4