شرح وظایف در حوزه تأمین

·         نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت نیازهای تجهیزات پزشکی مراکز تحت

·         پوشش باتوجه به معیارهای مشخص شده

·         بررسی نیازهای اعلام شده توسط بیمارستانها و تهیه لیست تجهیزات مورد

·         نیاز آنها بصورت سالانه

·         حضور در جلسات تجهیزات پزشکی دانشگاه(کمیته فنی)

·         حضور در جلسات کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستانها

·         انجام مراحل کارشناسی خرید سفارشات خارجی

·         کارشناسی بالینی، فنی و قیمتی خریدهای متمرکز (کلی) دانشگاهها و بویژه در خصوص دستگاههای سرمایه ای و یا تکنولوژی های خاص و مورد نیاز

·         برگزاری دوره های آموزشی فراگیر بر حسب موضوع برای گروههای هدف بصورت کلی و یا بصورت جداگانه حسب اعلام اداره نگهداشت و آموزش و یا حسب دریافت درخواست از بیمارستانها و پس از موافقت اداره نگهداشت و آموزش

·         انجام پژوهش های مرتبط با تجهیزات پزشکی و تعامل مستمر با سازمان ها، نهادهای و سایر منابع تأمین و سیاست گذاری در این حوزه بمنظور استفاده از منابع یا شرایط های بوجود آمده

تعداد بازديد اين صفحه: 2647
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22241050 تعداد بازديد زيرپورتال: 95729 اين زيرپورتال امروز: 316 سایت در امروز: 66677 اين صفحه امروز: 8