۱-امورهزینه: کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم

با توجه به اهمیت اصلاح الگوی مصرف و هدفمندشدن یارانه ها
۲-اموردرآمد: افزایش درآمد مراکزدرمانی با ارتقاء کیفیت وکمیت خدمات ،مدیریت اقتصادی صحیح مراکزدرمانی و وصول کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات به صورت کامل وجلوگیری ازکسورات خدمت ارائه شده (
۳-امورتعرفه ها: دریافت ، ابلاغ واجرای به موقع تعرفه های جدید و اجرای صحیح آن درمراکز
۴-اموربیمه ای :اجرای دستورالعمل های بیمه ای در مراکز،تعامل با سازمانهای بیمه گردر زمینه کاهش کسورات، افزایش تعهد آنها،ارسال به موقع اسناد بیمه ای ودریافت به موقع سهم سازمانهای بیمه گر
۵-اموراعتبارات: دریافت به موقع اسنادحوادث ترافیکی موضوع ماده۹۲، بیماران نیازمند، سوختگی، وارسال به موقع به وزارت بهداشت ودرمان
۶-امورحوادث ترافیکی: الف) نظارت برحسن اجرای دستورالعمل درمراکز
ب)دریافت و رسیدگی به موقع اسناد مربوطه
ج)ارسال به موقع به وزارت بهداشت ودرمان
د)دریافت وجوه اعتبارات از وزارت بهداشت ودرمان
۷-امورنیازمندان وسایراعتبارات:
الف) نظارت برحسن اجرای دستورالعمل درمراکز
ب)دریافت و رسیدگی به موقع اسناد مربوطه
ج)ارسال به موقع به وزارت بهداشت ودرمان
د)دریافت وجوه اعتبارات از وزارت بهداشت ودرمان
ه) دریافت توزیع اعتبارات طرح تحول از وزارت وارسال به معاونت توسعه جهت صدور تخصیص
۸--امورآموزش: آموزش کارکنان ومدیران درزمینه اقتصاد درمان و امورات فوق و ایجاد نگرش
اقتصادی درآنان
 
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 2782
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26790503 تعداد بازديد زيرپورتال: 93812 اين زيرپورتال امروز: 101 سایت در امروز: 4917 اين صفحه امروز: 2